Green Products

Chúng ta phải đặt các thành phố thế kỷ 21 vào trong môi trường tự nhiên hơn là việc đem môi trường tự nhiên vào trong thành phố. Đem thành phố vào tự nhiên có nghĩa là sử dụng những hệ thống kỹ thuật có chức năng tương tự mô phỏng chức năng vận hành của tự nhiên và xuất phát từ các quy luật vận động cốt lõi của tự nhiên.

Our partners...